De Heus je ekološki odgovorna kompanija

14 decembar 2020
-
2 минута

Dana 07. decembra ove godine, De Heus doo je pokrenuo projekat za unapređenje rada sušare na proizvodnoj lokaciji Fabrike stočne hrane - Ogranak Ćuprija u Ćupriji, kako bi se smanjio nivo oslobađenih čestica u okruženje.

De Heus kao vodeći svetski proizvođač hrane za životinja ima za cilj da obezbedi svojim klijentima, proizvođačima mesa, mleka i jaja, efikasnost i tehnološki napredak pružajući im sveobuhvatno saznanje o ishrani životinja i stočarstvu uopšte.

U Srbiji iz svoje dve fabrike, u Šapcu i Ćupriji, hranom za životinje snabdevamo veliki broj  farmi i domaćinstava, a osnov proizvodnje čine lokalne, domaće sirovine i repromaterijali. Kao odgovoran subjekat na domaćem tržištu proizvodnje hrane za životinje, neprestano težimo da obezbedimo stabilno i održivo snabdevanje povezanih industrija i potrošača.

Razlog pokretanja projekta na unapređenju postrojenja sušare u Ćupriji je veliki pritisak od strane lokalnih ratara i velika količina merkantilnog kukuruza koja je otkupljena tokom ove sezone. „Kompanija De Heus je ekološki odgovorna kompanija koja sve poslovne aktivnosti obavlja u skladu sa misijom očuvanja zdravog životnog okruženja vodeći računa o bezbednosti i zdravlju ljudi. U skladu sa tim, izlazeći u susret velikom broju poljoprivrednih proizvođača, vršimo sezonske otkupe žitarica, koje da bi se pravilno skladištile i kasnije koristile u proizvodnji, moraju biti podvrgnute procesima sušenja. Postrojenja za ovakve operacije funkcionišu bez ikakvih štetnih dejstava na ljude i okolinu, a čestice koje se oslobađaju u procesu sušenja su isključivo biljnog porekla. Iako bezbedne za život i zdravlje ljudi, kao i bez negativnih uticaja na okolinu, svesni smo da ove čestice predstavljaju neprijatnost u okruženju proizvodnog pogona, tako da kontinuirano radimo na tome da se njihova pojava svede na najmanju moguću meru.”, kaže Miroslav Pavlović, direktor De Heus Srbija i dodaje: “Naša kompanija, posluje u skladu sa zakonima Republike Srbije u svemu, pa i kada je u pitanju zaštita životne sredine. Građani mogu biti spokojni kada je kvalitet vazduha u Opštini Ćuprija u pitanju što se naše proizvodnje tiče, kao i u vezi sa kompletnim poslovanjem kompanije De Heus, koje se odnosi na uticaj na životnu sredinu.“

Dokaz za ovakve tvrdnje su Izveštaji o izvršenim periodičnim merenjima zagađujućih materija u vazduhu iz stacioniranih izvora na emiterima – kotao i linija za peletiranje Fabrike De Heus doo Ogranak Ćuprija, broj Izveštaja 1237/1, odnosno 1236/1, oba od 20.08.2020. godine, izdati od strane Zavoda za javno zdravlje Ćuprija „Pomoravlje“, koji pokazuju da izmerene koncentracije ugljen monoksida i azotovih oksida ne prelaze propisane maksimalne dozvoljene koncentracije.

“U saradnji sa eminentnim institucijama, naši tehnički timovi će realizovati rešenja koja daju bolje performanse već instaliranih sakupljača plevice i zaštitnih mreža, ali i nadograditi sistem zaštite, kako bismo sledeću sezonu dočekali spremno”, kaže Pavlović.

Rukovodstvo kompanije naglašava da će i ubuduće, saradnja sa lokalnom zajednicom biti jedan važan aspekt poslovanja, kako u pogledu snabdevanja ratarskim proizvodima, tako i za regrutovanje kvalitetnih kadrova za radno angažovanje.