Odgovorna ishrana

Naš globalni program održivosti

Naš program odgovorne ishrane

Program odgovorne ishrane je naš dugoročni program održivosti čiji je cilj stvaranje vrednosti i uticaja u lancima snabdevanja hranom u kojima poslujemo. Program nam omogućava da dajemo prednost mogućnostima i aktivnostima, kako na korporativnom nivou, tako i na nivou svake pojedinačne poslovne jedinice. Program je izgrađen na četiri stuba: Hrana za hranu, Održivi lanac snabdevanja, Podrška zajednicama i Uspešni zaposleni.

Ana Lazić

Asistent za poslovnu podršku

Za pitanja o našem programu održivosti

Kontaktirajte Anu

Hrana za hranu

Sarađujemo sa kupcima i partnerima kako bismo održavali životinje zdravim, istovremeno optimizujući proizvodnju sigurnih i zdravih životinjskih proteina. Kroz razmenu znanja kontinuirano poboljšavamo pretvaranje stočne hrane u životinjske proteine i profesionalizujemo poslovanje farmera. Doprinosimo dostupnosti sigurne i hranjivim vrednostima bogate hrane koja se proizvodi na održiv način.

Stub „Hrana za hranu“ pokriva aktivnosti na sledeće teme: bezbednost hrane, konverzija hrane, zdravlje životinja, smanjenje antibiotika, upotreba zaostalih tokova.

Održivi lanac snabdevanja

Zajedno sa kupcima i partnerima radimo na održivom lancu snabdevanja od sirovina do hrane. Sarađujemo sa ključnim partnerima u lancu snabdevanja životinjskim proteinima kako bismo učinili naš lanac održivijim razvojem novih poljoprivrednih praksi i poslovnih koncepata, efikasnim korišćenjem prirodnih resursa i smanjenjem emisija gasova sa efektom staklene bašte.

Stub održivog lanca snabdevanja pokriva aktivnosti na sledeće teme: poreklo sirovina, klima, tj. potrošnja energije i gasovi sa efektom staklene bašte, voda i otpad, ekosistemi i biodiverzitet i dobrobit životinja.

Podrška zajednicama

Pozitivno utičemo na razvoj lokalnih zajednica i ekonomija i stimulišemo lokalno preduzetništvo. Kroz naše osnovne aktivnosti dodajemo ekonomsku i socijalnu vrednost lokalnim zajednicama. Jačamo ekonomsku poziciju i podržavamo lični razvoj poljoprivrednika-preduzetnika i njihovih porodica.

Stub Podrška zajednicama pokriva aktivnosti na sledeće teme: lokalne zajednice, tj. žvotni standard, obrazovanje, socijalne usluge, infrastruktura, preduzetništvo.

Uspešni zaposleni

Pružamo sigurno i nadahnjujuće radno okruženje za naše zaposlene, aktivno stimulišemo celoživotno učenje i osnažujemo naše zaposlene da pozitivno doprinose društvu.

Stub uspešnih zaposlenih pokriva aktivnosti na sledeće teme: uslovi rada, radno okruženje, inkluzija, tj. različitost, profesionalni razvoj, liderstvo.

Saznajte više o izazovima sa kojima se suočavamo

Kako da povećamo globalnu proizvodnju hrane na održiv način?

Više o našim izazovima