Preuzimanje odgovornosti za buduće generacije

19 april 2022
-
5 minutes

Snabdevanje rastuće svetske populacije hranom na odgovoran i održiv način nosi sa sobom brojne izazove. Izazove koje možemo da otklonimo samo pronalaženjem zajedničkih i inkluzivnih rešenja koja se tiču održivog razvoja.

Kao porodično poslovanje u oblasti proizvodnje hrane za životinje, De Heus želi da ostvari rastući doprinos održivoj proizvodnji bezbedne i zdrave hrane. Uz sve veću zastupljenost širom sveta, svesni smo svoje globalne odgovornosti. Zato igramo aktivnu ulogu u razvoju rešenja koja će kreirati vrednost za naše klijente, partnere u lancu snabdevanja, lokalne zajednice i životnu sredinu. 

Integrisanje održivog razvoja u strategiju kompanije

U poslednje dve godine, kompanija De Heus je preduzela značajne korake za utvrđivanje globalnog doprinosa održivom razvoju proizvodnje hrane. Ključni trenutak je bilo lansiranje programa Odgovorna ishrana, naš globalni program održivosti za 2020. godinu. Cilj je bio da se pomogne poslovnim jedinicama da definišu koji ciljevi i aktivnosti generišu vrednost i utiču na lokalna tržišta i zajednice. Odgovorna ishrana se zasniva na naša četiri stuba koja pokrivaju aktivnosti kompanije De Heus i našem položaju u lancima snabdevanja u domenu proizvodnje hrane u kojima poslujemo: Hrana za hranu, Održivi lanac snabdevanja, Podrška zajednicama i Uspešni zaposleni.  

Uprkos restrikcijama zbog pandemije COVID-19, uspeli smo da uvedemo Odgovornu ishranu u većinu poslovnih jedinica kompanije De Heus tokom onlajn radionica te godine. Naišli smo na entuzijastičan odgovor, a reakcija je bio poriv da se definiše značenje održivosti u našoj kompaniji u globalnom kontekstu. Poslovne jedinice De Heus-a insistirale su na tome da globalne težnje odrede smer u kom se kompanija kreće. 

 

Ta težnja je dovela do prvog samita kompanije De Heus – Samit globalne održivosti u martu 2021. Ovaj četvorodnevni samit olakšao je otvoren dijalog između kolega iz Grupe i lokalnih poslovnih jedinica o četiri najalarmantnija izazova održivosti povezana sa stočarskom proizvodnjom: smanjenju antibiotika, održivosti soje, mogućnosti smanjenja karbonskog otiska i našim naporima da pomognemo lokalnim farmerima da razviju svoje poslovanje. Kolege su razmenile lokalne perspektive, odredile prioritete i utvrdile prilike za kolektivan pristup ovim izazovima. Zajedno sa Koom i Koenom de Heusom, izvršnim direktorima kompanije De Heus Animal Nutrition, formulisali su četiri globalna zelena cilja: naš odgovor na najveće izazove u pogledu održivosti u industriji hrane sada. 

 

De_Heus_Animal_Nutrion_Sustainability_Taking_responsibility_for_Future_generations_EPI2.jpg

Saznajte više o našem globalnom pristupu održivosti

Inkluzivna rešenja lanca koja kreiraju vrednost za sve

Tokom 2022. godine postići ćemo nultu emisiju CO2 na nivou organizacije da bi se obezbedio dobar osnov za dalji razvoj naše politike održivosti. Postizanje mogućnosti merenja našeg uticaja očigledno je važno ako želimo da postavimo PAMETNE ciljeve i da pratimo svoj učinak i napredak po pitanju naših posvećenosti širom organizacije. Istovremeno, razvoji van organizacije usmeravaju De Heus ka većoj transparentnosti. Partneri iz lanca žele da znaju koliki je naš karbonski otisak, akteri se raspituju o ekološkom, socijalnom i upravljačkom (ESG) učinku, a Direktiva o izveštavanju o korporativnoj održivosti stupa na snagu 2023. 

Održivi razvoj je postao zajednička nit koja povezuje aktere širom lanca proizvodnje hrane. To podrazumeva kompromise po pitanju troškova, ljudi i planete. Ono što izgleda kao održivo rešenje na jednom kraju lanca može da uključuje neodržive prakse na drugom kraju sveta. Pokretanje saradnji i partnerstava je stoga ključno u našoj težnji ka održivosti i da bi se obezbedio naš razvoj inkluzivnih rešenja koja uvećavaju vrednost održivosti za sve aktere u lancu ishrane. Od uzgajivača soje do uzgajivača životinja i krajnjeg korisnika. Od zemalja proizvođača do zemalja korisnika. 

U skladu sa ciljevima održivog razvoja UN, naši globalni zeleni ciljevi odražavaju našu težnju da postignemo održiviju proizvodnju hrane za životinje i ljude za 2030. godinu

Smanjenje upotrebe antibiotika u lancima snabdevanja

Antimikrobna rezistencija se znatno povećala u poslednjim decenijama. Prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, jedan od glavnih pokretača ovog povećanja je zloupotreba i prekomerna upotreba antimikrobnih agenasa kod ljudi, životinja i biljaka. Zato je ključno usvajanje obazrivijeg pristupa njihovoj primeni u lancima sa životinjskim proteinom. 

  • Godine 2030. De Heus Animal Nutrition je vodeći partner u sklopu lanca vrednosti za unapređenje zdravlja životinja na farmi i obazrivije korišćenje antibiotika. 
  • Godine 2030. De Heus Animal Nutrition neće koristiti antibiotike za podsticanje rasta ili kao preventivnu meru, a nećemo koristiti ni ključne antibiotike za ljude (SZO) za lečenje. 

Pomoć lokalnim farmerima za razvoj njihovih poslovanja

Nezavisni uzgajivači životinja i akvakulture igraju ključnu ulogu u bezbednosti lokalne hrane, naročito u državama gde je poljoprivredni sektor i dalje u razvoju. Pružanje podrške njihovom preduzetništvu i profesionalizmu pomaže u osnaživanju njihovog položaja u lancu. Na taj način se na kraju unapređuje otpornost lokalnih lanaca vrednosti i pristup bezbednim i zdravim životinjskim proteinima. 

  • Godine 2030. kompanija De Heus Animal Nutrition imaće za sobom obavljenu obuku 100.000 farmera i radnika na farmi u domenu upravljanja profesionalnim farmama, smanjenja upotrebe antibiotika, dobrobiti životinja, biološke bezbednosti, biodiverziteta, sertifikacije Global Gap i smanjenja CO2. 

Povećanje održivih izvora sirovina

Dok globalna potražnja za životinjskim proteinom nastavlja da raste, moramo da smanjimo uticaj koji proizvodnja hrane ima na klimu i životnu sredinu da bi se zaštitili osetljivi ekosistemi. Lanac vrednosti mora da promoviše dobre prakse u državama proizvođača i da podstakne dobavljače da nabavljaju sirovine iz održivijih izvora. 

Godine 2025. sve poslovne jedinice De Heus Animal Nutrition koristiće

  • sertifikovanu soju (u saglasnosti sa FEFAC smernicama za nabavku soje)
  • sertifikovano palmino ulje (bilo iz Okruglog stola o održivom palminom ulju (RSPO) ili od dobavljača sa politikom nulte deforestacije koja se može proveriti) i
  • sertifikovane riblje brašno / proizvode od ulja, koji pružaju korisnicima opseg održivijih opcija na odgovarajućim tržištima.

Mogućnost smanjenja karbonskog otiska

Klimatske promene su globalni izazov koji prevazilazi državne granice. Proizvodni lanci životinja odgovorni su za 14,5 procenata globalnih emisija gasova sa efektom staklene bašte. Emisije na jednom mestu mogu da utiču na ljude na drugom mestu. Stoga se očekuje da će svi akteri u lancu vrednosti izračunati direktne i indirektne uticaje na životnu sredinu povezane sa aktivnostima lanca, obezbediti transparentne podatke i sarađivati na smanjenju emisija gasova staklene bašte. 

  • Godine 2022. kompanija De Heus Animal Nutrition moći će da izračuna, formuliše i postavi ciljeve za karbonski otisak proizvoda.  
  • Godine 2023. postići ćemo nultu emisiju CO2 na nivou grupacije. 
  • Godine 2023. možemo klijentima da obezbedimo prilagođene savete na farmi da bi se smanjio njihov karbonski otisak. Na osnovu ishoda nulte emisije na nivou grupe, formulisaćemo ciljeve i potražićemo rešenja za smanjenje karbonskog otiska.  
  •