Krmače

Zdrave krmače daju zdravu prasad koja dobro napreduju, a to je ono što je suština pravilne ishrane krmača. Sve započinje sagledavanjem vaših pojedinačnih ciljeva u vezi farme, ali i zahteva krmača. Kombinujući zahteve vaših krmača sa detaljnom analizom vaše individualne farme, u mogućnosti smo da pružimo najbolje savete i rešenja za ishranu prilagođena vašoj lokalnoj situaciji i individualnim ciljevima.

Najbolje rešenje za ishranu u kombinaciji sa optimalnom podrškom

Ljubomir Marić
Menadžer proizvoda u oblasti svinjarstva
Ljubomir Marić
Menadžer proizvoda u oblasti svinjarstva

Korist od našeg pristupa uzgoju krmača

Razumemo da je svaka situacija na farmi drugačija. Svaki farmer ima svoje ciljeve. Stoga je vizija De Heusa da ne postoji jedinstveno rešenje za držanje visokoproduktivnih krmača. Da bi se procenili zahtevi potrebno je merenje telesne kondicije. Stanje krmače u kombinaciji sa vašim ciljem učinka određuje eventualne dnevne potrebe za hranom i stoga je unos hrane u prvom redu. Na osnovu telesne kondicije, unosa hrane i vaših proizvodnih ciljeva, zajedno sa vama osmišljavamo individualni pristup farmi.

Saznajte više o tome kako postići zdrav i brz rast svojih prasadi

Zalučenje je važan događaj u životu prasadi. Tada se prasad uče da pređu sa tečne na čvrstu hranu. Saznajte više o tome kako vas možemo podržati u ovom kritičnom periodu.

Saznajte više o našem konceptu ishrane

Često postavljena pitanja

Imamo odgovore na vaše pitanje

Broj ukupno rođenih prasadi uglavnom zavisi od broja ovuliranih jajnih ćelija. Rast i razvoj jajnih ćelija započinje već tokom prethodnog perioda laktacije. Značajan negativni energetski bilans, a samim tim i značajan gubitak telesne kondicije negativno će uticati na broj ovuliranih jajnih ćelija, a time i na broj ukupno rođene prasadi. Stimulacija proizvodnje hormona potrebna za ovulaciju u periodu između odbića i osemenjavanja takođe pozitivno utiču na broj jajnih ćelija koje ovuliraju. Specijalizovana ishrana u ovom periodu doprinosi proizvodnji ovog hormona.

Pogledajte naš portfolio hrane za krmače

Na broj živorođenih prasadi uglavnom utiče ukupan broj rođenih prasadi i broj mrtvorođenih prasadi, jer se broj živorođenih prasadi izračunava kao ukupan broj rođenih umanjen za broj umrlih.

Broj prasadi koji su rođeni živi pre svega zavisi od ukupnog broja prasadi, jer ako je ukupan broj rođenih prasadi nizak, takođe će i broj živorođenih biti mali. Da biste povećali ovaj broj, pogledajte prethodno pitanje kako se to može poboljšati. Drugi glavni razlog smanjenog broja živorođenih prasadi je zbog velikog broja mrtvih prasadi. Ako je broj ukupno rođenih prasadi visok, kao i broj umrlih prasadi, konačno je i broj živorođenih prasadi nizak. Glavni razlog velikog broja mrtvih prasadi je predug proces prašenja. Ako se prasad predugo zadrže u porođajnom kanalu, mogu dugo biti bez kiseonika i zato umiru tokom samog procesa prašenja.

Proces prašenja može trajati predugo ako krmače nemaju dovoljno energije i imaju malo kalcijuma. Energija i kalcijum su potrebni za kontrakcije mišića koji su potrebni za transport prasadi kroz porođajni kanal. Specijalizovana ishrana za tranziciju krmača ima za cilj optimalno snabdevanje energijom i kalcijumom da bi se stimulisao proces rađanja. Pored izbora hrane, i raspored hranjenja može podržati proces rađanja radi boljeg snabdevanja zalihama hranljivih materija tokom dana i snabdevanjem hranjivim materijama u ishrani što je bliže moguće početku prašenja. Konačno, upravljanje može podržati proces rađanja putem pomoći pri prašenju.

Zatražite pomoć od jednog od naših specijalista za svinje

Težina zalučenih prasadi može se povećati većom proizvodnjom mleka krmače i povećanim unosom hrane koja je dopuna mleku. Proizvodnja mleka krmača može se povećati prilagođavanjem rasporeda hranjenja krmača tokom perioda laktacije. Pored toga, nutritivni sastav za ishranu u laktaciji može se prilagoditi, jer za veću proizvodnju mleka potrebno je više hranljivih sastojaka. De Heus ima saznanja o tome koje hranljive materije treba prilagoditi da bi se postigla povećana proizvodnja mleka kod krmača. Važno je pratiti razvoj telesnog stanja krmača, jer se dešava da se proizvodnja mleka često povećava, a da to rezultira povećanim gubitkom telesne kondicije. Zbog toga je važno da se ovaj gubitak telesnog stanja tokom gestacije 'popravi', kako bi se krmače pripremile za dobru proizvodnju mleka u sledećem prašenju. Iako je unos hranljivih materija prasadi putem hrane koja je dopuna mleku ograničen u poređenju sa krmačinim mlekom, ipak doprinosi povećanju težine prasadi na zalučenju.

De Heus ima specijalizovanu hranu za prasad koja se može koristiti kao dodatak krmačinom mleku. U toj hrani važan je izbor sirovina, jer mlada prasad ne mogu svariti sve sirovine kao što to mogu starije svinje. De Heus ima mnogo preporuka za povećanje unosa hrane koja je dopuna mleku u prasilištu.

Više o De Heus konceptu ishrane za prasad

Glavni razlog smrtnosti u prasilištu je gaženje. Stoga se glavni gubici usled smrtnosti u prasenju javljaju tokom prva 4 dana nakon odbića. Prasići su u većem riziku od gaženja ako su manje vitalni. Smanjena vitalnost često je povezana sa predugim procesom prašenja, što uzrokuje nedostatak kiseonika.

Rešenja za povećanje brzine procesa prašenja dostupna su u temi Česta pitanja „Broj živorođenih prasadi“. Drugi razlog za smanjenu vitalnost je gladovanje. Jedan od razloga gladovanja je preniska proizvodnja mleka krmače. Ova preniska proizvodnja mleka krmače može biti uzrokovana lošim rasporedom hranjenja, dakle premalom dnevnom snabdevanju hranjivim materijama što rezultira preniskom proizvodnjom mleka.

Takođe izbor hrane za laktaciju može igrati ulogu, jer je za veliko leglo sa mnogo prasadi potrebna koncentrisanija ishrana kako bi se postigao dovoljan unos hranljivih materija za dovoljno visoku proizvodnju mleka. Konačno, upravljanje takođe igra ulogu u smanjenju broja manje vitalnih prasadi iz perspektive podrške prasadima u pronalaženju vimena i dobroj distribuciji kolostruma svim prasadima. Prasad koja dugo ostaju iza krmače jer nisu u stanju da pronađu sise troše mnogo energije da bi održali telesnu temperaturu. Kako prasad nemaju na raspolaganju puno energetskih rezervi, preti im rizik da izgube vitalnost. Zbog toga je važno premestiti ih ispred vimena, kako bi mogli da pronađu sise i popiju kolostrum koji sadrži energiju koja povećava vitalnost.

Konačno, važna je i raspodela kolostruma među njima, jer inače najjača prasad popiju sve, ostavljajući male količine slabijim. To rezultira rizikom od gladi onih slabijih prasadi, koji na taj način postaju manje vitalni, dok se rizik za njihovo gaženje povećava. Zato je važno omogućiti što ravnomerniji unos kolostruma među prasadima u leglu.

Za više saveta pitajte našeg stručnjaka za svinje