Održivost

Briga za buduće generacije

Ana Lazić

Asistent za poslovnu podršku

Za više informacija o našem pristupu održivosti

Kontaktirajte Anu

Održivost

U kompaniji De Heus Animal Nutrition doprinosimo pristupačnosti i dostupnosti sigurne i zdrave hrane širom sveta, na održiv način. Ovo radimo posvećujući najveću pažnju klimi, životnoj sredini i dobrobiti životinja.

Kako se predviđa da će svetska populacija porasti na oko 9,8 milijardi ljudi 2050. godine, potreba za sigurnom i zdravom hranom takođe će rasti. Svetski institut za resurse procenjuje da ćemo zabeležiti porast globalne potražnje za hranom za 56 odsto i rast od skoro 70 odsto za hranom životinjskog porekla. Ovo je izazov za poljoprivrednike i kompanije odgovorne za lance proizvodnje hrane u svetu. To je izazov sa kojim se moramo suočiti u narednim decenijama.

Proizvodnja hrane na održiv način

Proizvodnja bezbedne i zdrave hrane za populaciju od 9,8 milijardi ljudi zahteva kritički osvrt na lance proizvodnje hrane čiji smo deo. Svetski institut za resurse ukazuje da stotine miliona ljudi danas ostaju gladni, da poljoprivreda već koristi gotovo polovinu obradive zemlje na svetu i da poljoprivreda i s tim povezane promene u nameni upotrebe zemljišta generišu četvrtinu godišnjih emisija gasova sa efektom staklene bašte.

Povećanje proizvodnje hrane

Da bismo ispunili očekivanu potražnju za bezbednom i zdravom hranom u narednim godinama, lanac proizvodnje hrane treba da postane efikasniji i održiviji. Moramo intenzivirati poljoprivredne prakse u onim zemljama u kojima je poljoprivredni sektor slabije razvijen da bi smanjili krčenje šuma, povećali prinose na neproduktivnom zemljištu, promovisali ekonomski razvoj i smanjili siromaštvo.

Istovremeno, moramo poboljšati održivost poljoprivrednih praksi u zemljama u kojima je poljoprivredni sektor visoko razvijen da bi se podstakle inovacije i umanjili negativni efekti na klimu, životnu sredinu i lokalne zajednice


Održivi razvojni ciljevi

Ciljevi održivog razvoja koje su Ujedinjene nacije uvele 2015. godine široko su prepoznati kao nacrt za bolji svet za ljude širom sveta. U kompaniji De Heus ponosni smo što doprinosimo postizanju nekoliko ciljeva održivog razvoja.

Pokretanje novih operacija u zemljama u kojima se poljoprivredni sektor još uvek razvija stvara mogućnosti za lokalne poljoprivrednike koji zatim imaju pristup visokokvalitetnoj hrani ili mogu lokalno da prodaju sirovine. Ovo jača lokalne ekonomije i deluje kao zamajac za razvoj lokalnih zajednica. Primer ovog doprinosa je otvaranje prvog višenamenskog pogona za proizvodnju stočne hrane od strane evropske kompanije u Gani na jesen 2020. godine.