Deblje majke kokoške za vitalne brojlere?

16 jun 2020
-
7 minutes

Početkom 2019. godine, De Heus je pokrenuo opsežnu dugoročnu naučnu studiju o uticaju ishrane koka roditeljskih jata na kvalitet pilića. Visok kvalitet pilića počinje već tokom formiranja jajeta i embriona kod odgoja ženki roditelja. Sama majka koka i njena ishrana igraju važnu ulogu u tom pogledu.

Različite vrste telesnih rezervi

Istraživanja su pokazala da mlade koke za odgoj brojlera koriste značajan deo svojih telesnih rezervi za polaganje jaja. Zbog toga je važno da telesne rezerve budu dovoljno izgrađene do kraja uzgoja i da budu u odgovarajućoj ravnoteži, u protivnom to može imati negativne efekte na kvalitet pilića. Studija proučava efekte telesnog sastava roditelja (= rezerve) i telesne težine na sastav kvaliteta jajeta za izleganje i pilića. Cilj studije bio je da se do kraja perioda uzgajanja proizvedu majke koke sa različitim telesnim sastavima, primenom različitih strategija ishrane. Kao rezultat, tokom perioda uzgoja uspostavljene su različite osnove za proizvodni period, a samim tim i za ostatak studije.

Varijacije u telesnoj težini

Ženke roditelja brojlera stigle su na istraživačku farmu kao jednodnevni pilići, nakon čega su uzgajane u skladu sa različitim rasponima težine. Tokom perioda uzgoja, jedna grupa je sledila trenutno preporučenu krivu rasta. Ovde je svrha bila generisanje željene standardne težine u skladu sa trenutnom praksom. Druga grupa pratila je višu krivu rasta i ciljalo se da bude prosečno 15% teža do kraja uzgojnog perioda. Rezultati ispitivanja pokazuju da je postignut željeni cilj. Druga grupa majki koka bila je u proseku teža za 400 grama do kraja uzgoja. Veću težinu postigli su akumulirajući, između ostalog, 30% dodatnih telesnih masti i 14% dodatnih telesnih proteina. Razlike u telesnoj težini održavale su se do kraja proizvodnog perioda. U proseku su majke koke u drugoj grupi bile teže 560 grama (+ 14,4%) u 60 nedelja.

Varijacije u sastavu tela

Drugi cilj je bio stvoriti majke koke sa različitim telesnim sastavima unutar raspona rasta. Unutar standardne krive rasta, majkama je bilo dozvoljeno da akumuliraju više masti ili proteina, ali nisu smele da se razlikuju u težini. Isto se odnosilo i na višu krivu rasta. Varijacije u telesnom sastavu postignute su davanjem hrane sa različitim odnosima energije i proteina. Rezultati ispitivanja pokazuju da smo promenom energetskog sadržaja i odnosa energije i proteina zaista u stanju da promenimo telesni sastav majki koka. S obzirom na identičan nedeljni rast i telesnu težinu, majke su imale i do 25% više telesne masti do kraja uzgoja. Ova varijacija u sastavu tela održavala se tokom proizvodnog perioda.

Sledeći koraci u studiji

Stoga je moguće promeniti telesni sastav majki koka na osnovu strategija ishrane. Na istraživačkoj farmi imali smo različite grupe majki kokošaka različite težine, s jedne strane, i povećanog sadržaja telesne masti (vidi sliku 1) i smanjenog sadržaja proteina u telu (= mišića), s druge strane.

De Heus Animal Nutrition-Broiler feed-Fatter mother hens for vital broilers-Body Fat Mass graph .jpg

Slika 1: Majke koke različite težine i povećanog sadržaja telesne masti i smanjenog sadržaja proteina u telu (= mišića), s druge strane.

Implikacije za piliće

Tokom faze proizvodnje ispitivani su efekti na sastav jaja za izleganje i / ili kvalitet pilića. Kvalitet i sastav jaja za izleganje utvrđivani su svake druge nedelje. Jaja su se izlegala svake tri do četiri nedelje, pri čemu su u vreme izleganja ocenjivane oplodnja, izlegljivost, razvoj embriona i kvalitet pilića. Izleganjem jaja u različitoj dobi majki kokošaka, studija je uzela u obzir fazu proizvodnje. Moguće je da mlade majke koke drugačije reaguju na strategije ishrane od starijih majki, a to zauzvrat može uticati na kvalitet pilića. Potomci su smešteni u našu farmu za istraživanje brojlera, gde su izmereni tehnički učinci i prinos utovljenog potomstva.

Primena u stvarnoj praksi

Sva istraživanja potomstva završena su sredinom 2020. godine i shodno tome, najveći deo studije je tada završen. Zahvaljujući rezultatima ove studije u mogućnosti smo da prilagodimo ishranu tokom perioda uzgoja i proizvodnje, čime se i matična kokoška i potomci optimalno hrane. Na ovaj način obezbeđujemo visok kvalitet pilića i efikasno pokretanje brojlera koje proizvode ženke roditeljskih jata koje hrani De Heus.