Kratak vodič kroz tov brojlera

26 oktobar 2023
-
5

De Heus proizvodi za ishranu tovnih pilića u kombinaciji sa podrškom za upravljanje farmom, pružaju mogućnost farmerima, partnerima De Heus-a, postizanje optimalnog odnosa konverzije hrane, niske stope smrtnosti i rezultata koji ispunjavaju ili čak premašuju tehničke rezultate zadate od strane kompanije koja se bavi genetikom. Ali da krenemo od početka...

Kvalitet jednodnevnog pileta

Uspešnost bavljenja tovom brojlera, u velikom delu zavisi od kvaliteta jednodnevnog pileta. Zato kažemo da je važan dobar start, a to osim pravilno pripremljenjih uslova gde će se tov odvijati, podrazumeva i kvalitetne jednodnevne piliće, nabavljene od pouzdanih dobavljača.

Na šemi ispod možete pogledati na koji način i sami možete proveriti kvalitet jednodnevnog pileta:

kvalitet jednodnevnog pileta

Dolazak pilića

Prilikom useljenja jednodnevnih pilića u objekat, veoma je važno obratiti pažnju da postupak useljenja bude brz i nežan.

Na prijemu obavezno se meri težina pilića i telesna temperatura. Obezbediti dovoljnu količinu hrane i vode je imperativ!

Uslovi u objektu pri prijemu pilića

Optimalna temperaura objekta je 32 - 34°C uz podešenu vlažnost na 60 - 70%, a brzinu vazduha u objektu od 0 do 0.15m/s. Temperatura poda treba da bude od 28 - 30°C, a temperatura prostirke 30 - 32°C.

Potrebno vam je više informacija

Prostirka

Kvalitet prostirke određuje njenu moć upijanja. Na primer, slama koja je u Srbiji najzastupljenija kao prostirka, treba da se secka na dužinu od 2 cm ili manje, zbog bolje moći upijanja..

Ventilacija

Ventilacija u objektu ima višestruku ulogu. Pre svega, održava komfor ptica, obezbeđuje dovoljnu količinu svežeg vazduha i izbacuje prekomernu vlagu. Takođe, izbacuje neprijatne mirise i štetne gasove kao što su CO2, CO i amonijak. Reguliše temperaturu u objektu tako što pravilno distribuira hladan i topao vazduh.

Podešavanje ventilacije

 • Pokrenuti minimalnu ventilaciju 48 sati pre useljenja
 • Poželjnije je da ventilatori imaju fiksnu zapreminu, nego da su varijabilne brzine
 • Kapacitet ventilatora za minimalnu ventilaciju bi trebao da može obezbediti ukupnu razmenu vazduha svakih 8 minuta.

U tabeli ispod možete videti preporučenu gustinu naseljenosti u odnosu na tip objekta, tip opreme i vrste ventilacije:

Podešavanje ventilacije

Tempeartura

Sagledaćemo nekoliko parametara i aspekata, kada je temperatura u pitanju:

 • Beton: 28 - 30°C
 • Stelja: 30 - 32°C, zavisno od temperature kloake
 • Ambijent: 32 - 34°C, zavisno od % vlažnosti vazduha u objektu i dobi roditelja 
 • Pilićima od mladih roditelja je potrebna za + 0.5 - 1°C viša temperaturu ambijenta
 • Kloaka: prvih 4 dana 40 - 40.6°C, nakon toga 41 - 42°C

Senzori temperature treba slobodno da vise na visini pilića i da nisu preblizu grejalici ili ulazu vazduha. Svi senzori treba da se kalibriraju pre useljenja pilića.

Temperatura niža od optimalne

Primer ponašanja pilića kada je temperatura u objektu niska.

U primeru ispod, možemo videti ponašanje pilića kada je temperatura optimalna:

Optimalna temperatura, normalno raspoređeni pilići

Voda

Kada govorimo o sistemu za napajanje, imamo nekoliko tačaka koje zahtevaju pažnju:

 • Sistem za napajanje ispirati onoliko često koliko je potrebno da bi se kontrolisala temperatura vode i da bi se sprečilo stvaranje biofilma
 • 40 ml/minuti protočnost nipli u prvoj nedelji (uvek pogledati preporuke proizvođača)
 • Obezbediti komfornu visinu nipli, podešavajući visinu redovno
 • Pilići treba da se istegnu da bi aktivirali niplu, sa stopalima čvrsto na podu

Nipl sistem za napajanje treba pred dolazak pilića isprati i napuniti svežom vodom. Svaku niplicu posebno aktivirati da bi kap koja je na niplici zainteresovala pile. Visina nipli mora da bude tako podešena da niplice budu u visini očiju pilića.

Na početku to izgleda ovako:

Visina niple za vodu kod jednodnevnih pilića

Kasnije, kako pilići odrastaju, potrebno je prilagoditi visinu niple:

Niple kod starijih pilića

U tabeli ispod, dajemo pregled potrebnog protoka vode, prema starosti brojlera:

Protok vode u niplama kod tova brojlera

Hrana

Pre useljenja pilića u objekat preporuka je da se prostre papir po podu, uz nipl sistem, po papiru pospe hrana, a hranilice takođe treba da budu napunjene sa hranom. Prvi dan bi trebalo sipati do 70 g hrane po piletu. Pored papira, poželjno je koristiti ručne hranilice (tacne). Ne treba posuti svu hranu odjednom, već više puta u toku dana i noći dodavati hranu po papiru i u ručne hranilice.

Idealno bi bilo 2h pre dolaska pilića posuti hranu po papiru!

Nekoliko tačaka koje zahtevaju pažnju, kada je hrana u pitanju:

 • Pokriti 50% odgojne površine papirom dobrog kvaliteta (koji traje 5 dana)
 • Postaviti papirnu traku na svaku stranu linije pojenja
 • Postići najmanje 95% popunjenosti voljki sledećeg jutra nakon useljenja (uzorkovati 100 pilića)
 • Postići konzumaciju od 25% od telesne mase pileta u prvih 24 časa

Unos hrane kod brojlera

Na prikazu ispod, imamo primer lepo napunjenje, okrugle voljke, što je znak da je pile jelo hranu i pilo:

Puna voljka

dok u sledećem prikazu imamo pile sa slabo punjenom, praznom voljkom:

Prazna voljka

Želite više detalja?

Kontaktirajte De Heus savetnike

Svetlo

Kao poslednji, ali ne najmanje važan uslov na farmi koji značajno utiče na rezultat tova je svetlo. 

Optimalni parametri koje je potrebno obezbediti su:

 • Uniformno osvetljeno područje odgoja
 • U prva 3 dana potreban je jači intenzitet svetla, 40 - 50 lux, a kasnije se smanjuje
 • Maksimalna varijacija od 20% na nivou poda između najsvetlijeg i najmračnijeg područja
 • Privlačeće svetlo iznad svake kontrolne hranilice kako bi se podstakla aktivacija linije hranjenja
Za više informacija, kontaktirajte De Heus specijaliste

Dnevne provere

Kao rezime, za uspešno bavljenje tovom brojlera, navodimo koje parametre i uslove je potrebno pratiti na dnevnom nivou:

 • Dobra biosigurnost u svakom momentu
 • Redovna provera svakog objekta : Posmatrati aktivnost ptica, proveriti hranu / vodu / opremu za ventilaciju, ambijentalnu temperaturu i kvalitet vazduha
 • Ukloniti uginulu živinu i škartirati kada je neophodno
 • Obezbediti dobar intenzitet svetla i njegovu distribuciju : Minimalno 25 Lux-a u toku prvih dana odgoja i 20 lux-a nakon toga
 • Svakodnevno smanjivati ambijentalnu temperaturu: Od 1–28. dana smanjivati 0.4-0.5°C po danu; od 29–35. dana smanjivati 0.2-0.3°C po danu
 • Dnevno povećavati minimalnu ventilaciju
 • Podesiti visinu nipli: ptice treba da se protegnu, sa stopalima u celosti na stelji
 • Podesiti visinu sistema hranjenja prema potrebi, mimimizirajući rasipanje
 • Pratiti vlažnost stelje i održavati je na 30-35%
 • Proveriti alarme: Drugi objekat/opremu svaki dan
 • Nadgledati silose za hranu, vodeći računa da imate dovoljno hrane do sledeće isporuke
Za više saveta kontaktirajte De Heus tim za živinu

Dnevno vođenje evidencije

Savet za vodjenje evidencije

Kako biste bili u mogućnosti da pratite rezultate svog rada, neophodno je vođenje sledećih evidencija:

 • Uginuće i škart: Označiti kao uginuće, bolesno, sitno, problem sa nogama, itd
 • Minimum i maksimum: Ambijentalna temperatura i relativna vlažnost
 • Potrošnja vode u ml po ptici
 • Program svetla, početak perioda mraka
 • Program minimalne ventilacije
 • Evidentirati vakcinacije/lečenja u dnevnik lečenja farme

Nedeljne provere

Osim svakodnevnih praćenja, potrebno je periodično, odnosno na nedeljnom nivou obratiti pažnju i na sledeće:

 • Povećati protočnost nipli u svim linijama pojenja
 • Vagati ptice svake nedelje (1% iz 3 različita dela objekta)
 • Evidentirati prosečnu težinu
 • Testirati agregat i pustiti ga da radi bar 5 minuta
 • Evidentirati vreme rada i obavestiti o bilo kakvoj grešci u radu
 • Naručiti dovoljno hrane za predstojeću nedelju

Budimo u kontaktu