Fokus na vodu za piće – količina vode i kvalitet: od suštinskog značaja za optimalnu proizvodnju

07 februar 2020
-
2 минута

Voda je ključna u ishrani svih živih organizama. Dostupnost i kvalitet vode od suštinskog su značaja za visok učinak svinja, preživara i živine. Zbog toga farmeri moraju da usredsrede dodatnu pažnju na vodu za piće.

Voda igra važnu ulogu za metabolizam. Omogućava transport hranljivih materija unutar tela i igra ključnu ulogu u regulisanju telesne temperature životinja. Meso, jaja i mleko se uglavnom sastoje od vode. Za optimalnu proizvodnju potrebna je dovoljna zaliha vode.

Kod mlečnih krava, unos vode uslovljava proizvodnju mleka. Uviđamo da povećan unos vode povećava proizvodnju mleka u litarama. Zlatno pravilo kaže da je odnos između unosa vode i proizvodnje mleka 3,5 : 1, odnosno 3,5 litre vode obezbeđuje 1 litar mleka. To znači da ako krava proizvodi 40 litara mleka, unos vode mora da bude najmanje 140 litara vode.

Suprasne krmače lako popiju 25 litara vode po danu. Tovnim svinjama, u zavisnosti od hrane kojom se hrane, potreban je unos od 3 do 6,5 litara vode dnevno kako bi ostvarili optimalan rast. Brojler zahteva tri litara vode za svaki kilogram rasta i u proseku pije 1,8  (na visokim temperaturama čak 2,3) puta više u srazmeri na unos hrane. Sistem vodosnabdevanja mora biti prilagođen tako da može da obezbedi dovoljnu količinu vode i odgovarajući pritisak. Snabdevanje i dotok po minuti razlikuju se prema tipu životinja. Pored toga, potreba za vodom može da se poveća zbog različitih faktora. Na primer, u slučaju toplotnog stresa, potreba za vodom može da se poveća koeficijentom u rasponu od 1,2 do 2.
               Unos vode za krave po litri mleka i unos vode po brojleru dnevno

Kvalitet vode

Kvalitet vode je bitan da bi životinje bile zdrave i da bi ostvarile optimalne performanse. Kvalitet vode se može ocenjivati na različite načine: vizuelno/čulima, hemijski i mikrobiološki.

Vizuelna i senzitivna  procena je brz i jednostavan način da se dobije početni pokazatelj kvaliteta vode. Ova procena je najbolje primenljiva na mestu gde životinje piju. Razlog za to je da se kvalitet vode na izvoru i u mestu gde životinje uzimaju vodu često razlikuje. Nakon što se voda naspe u providan stakleni sud, odmiruje nekoliko minuta, treba proverite da li na dnu ima taloga. Ako voda ima odstupanje, tj. Izmenjenu boju, miris ili ukus, onda sistem za vodu i voda za piće zahtevaju dalju istragu.  

Hemijska analiza  će pokazati da li voda ispunjava neophodne standarde za životinje. Pored pH vrednosti i tvrdoće, koncentracija minerala određuje da li je voda pogodna za piće. Devijacija koncentracije može negativno uticati na ukus vode. Pored toga, prekomerna koncentracija može prouzrokovati taloge u okviru sistema zbog čega je poremećen dotok vode u snabdevanju. Naslage utiču na niple, zbog čega će one početi da cure. To dovodi do prosipanaja vode i u slučaju brojlera, na nepoželjnu vlagu i mokra mesta na prostici.  

Mikrobiološka analiza pokazuje broj patogena koji su prisutni u trenutku kada je uzorak uzet. U slučaju velike koncentracije, potrebna je opsežnija analiza za utvrđivanje tipa organizma kako bi se pronašao uzrok zaraze i preduzele mere za saniranje. Mikrobiološko zagađenje često se formira izvan izvora. Da bi se pronašlo rešenje, neophodno je potražiti uzrok zagađenja u sistemu vodosnabdevanja.

Kvalitet vode je važan za očuvanje zdravih životinja i za optimalne performanse.

Stvaranje biofilma

Talozi minerala i organskih ostataka u vodovodnim instalacijama predstavljaju odličano okruženje za razvoj mikroorganizama. Ovi mikroorganizmi, kao što su bakterije, gljivice i plesni, formiraju "biofilm". Patogeni, kao što su Salmonela i E. coli su prisutni u ovom biofilmu i mogu zaraziti životinju preko vode za piće.

Mere

Važno je redovno analizirati različite delove sistema da bi se odredio status kvaliteta vode. Da bi se sprečile mikrobiološke infekcije, sistem vode za piće mora redovno da se očisti. Tečni dodaci koji se daju kroz vodu, kao što su vakcine, kiseline i vitamini, u mnogim slučajevima su vezani za organske nosače, kao što je šećer. Ovi nosači sadrže hranljive sastojke za bakterije. Posle upotrebe u ovu svrhu, instalacije za vodu se moraju temeljno isprati. Ako to ne da željeni rezultat, onda se instalacije moraju očistiti korišćenjem odgovarajućih agenasa kako bi se garantovala higijena vode za piće.

Saveti i preporuke za goveda

 • Optimalna visina korita je 60-90 cm;
 • Posude za piće moraju da sadrže najmanje 20 cm vode;
 • Obezbedite dovoljan pritisak za vodu (4-5 bar);
 • Omogućite lako čišćenje korita sa nagibom za odliv i čepom;
 • Svakodnevno proveravajte a jednom nedeljno očistite korita;
 • Korita postavite dalje od mesta za mužu a bliže ogradi za hranjenje
 • Obezbedite najmanje jedno korito za vodu za svakih 15-20 krava.

Saveti i preporuke za svinje

 • Uvek proverite šta životinje zapravo konzumiraju.
 • Izaberite prečnik, tako da je pritisak od 3-5 bara dovoljan.
 • Izbegavajte korita za vodu
 • Obezbedite dovoljan broj mesta za piće.
 • Uverite se da sve niple obezbeđuju dovoljno vode. Mogu postojati velike razlike po nipli.
 • Kada se niple ne koriste neko vreme (na primer, u sistemu za pojenje u prasilištu), prvo ispustiti  odstajalu vodu (sadržanu u vertikalnom segmentu cevovoda).
 • Merite unos vode jer pad u unosu vodu postaje pre uočljiv od pada u unosu hrane. To omogućava brži odgovor u problematičnim situacijama.

Saveti i preporuke za živinu

 • Obezbedite horizontalne niple kako bi se sprečilo taloženje prljavštine;
 • Očistite i dezinfikujte sistem za pojenje uvek kada je prostorija prazna;
 • Imajte na umu da su mlade koke najosetljivije na loš kvalitet vode;
 • Neposredno pre useljenja jednodnevnih pilića, isperite cevovode;
 • Razmotrite i tretman čišćenja cevi tokom samog ciklusa;
 • Za nosilje i roditeljska jata jedan tretman dok je objekat neuseljen, nije dovoljan.
 • Uverite se da agensi za čišćenje dopru do nipli.
Meso, jaja i mleko se uglavnom sastoje od vode