Sertifikacija ISO 22000:2018 - kako se standard u De Heus-u usvaja, osvaja i neguje

13 april 2022
-
2

Ovom prilikom želimo da podelimo sa Vama vest o unapređenju poslovanja koju standard ISO 22000:2018 nosi svojom primenom, a koji je prvenstveno usmeren ka Vama, našim partnerima. Svako poboljšanje je korak napred za nas i za naše partnere.

Neprestano se fokusiramo na kontrolu naših ulaznih sirovina, kontinuiranu kontrolu tokom proizvodnih procesa i završnu kontrolu gotovih proizvoda. Svakodnevno težimo da idemo korak dalje u poboljšanju naših procesa, njihovom upravljanju i racionalizaciji globalnih uniformnosti procesa. Usmerenost prema kvalitetu i posvećenost naših zaposlenih, igraju ulogu u svakodnevnom održavanju naših standarda kvaliteta.

De Heus, kao važan subjekt u lancu ishrane, u svom poslovanju dužan je da uspostavi sistem za osiguranje bezbednosti hrane u svim fazama proizvodnje, prerade i prometa u svakom proizvodnom objektu, u skladu sa principima dobre proizvođačke i higijenske prakse i analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka (HACCP).

S obzirom na to da je HACCP kao sistem teško primenljiv na velike proizvodne ili prodajne lance, da bi mogao uspešno da funkcioniše zahteva implementaciju ISO 9001. Da bi se izbegli ovi nedostaci HACCP u primeni, u velikim preduzećima koja se bave prehrambenom industrijom, došlo je do izražene potrebe za stvaranjem jednog novog standarda kao što je ISO 22000. ISO 22000 u sebi integriše ne samo HACCP i ISO 9001 već se bavi predviđanjima i analizom velikog broja spoljnih faktora i opasnosti koji, ne samo što mogu da ugroze bezbednost hrane, već mogu negativno da utiču i na proizvodni proces, finansije preduzeća i zaposlene. Upravo to je razlog zbog kog je De Heus pristupio usaglašavanju sa zahtevima standarda ISO 22000 i njegovoj implementaciji. Sertifikacija je uspešno obavljena u martu ove godine, za obe proizvodne lokacije, Šabac i Ćupriju.

Ovom prilikom želimo da podelimo sa Vama vest o unapređenju poslovanja koju ovaj standard nosi svojom primenom, a koji je prvenstveno usmeren ka Vama, našim partnerima. Pravila i procedure se usvajaju, sertifikati osvajaju, a kvalitet neguje i to je naš recept za poboljšanja. A svako poboljšanje je korak napred za nas i za naše partnere. 

Pogledajte naše sertifikate

Na ovu temu razgovarali smo sa Đorđem Germanom, menadžerom za obezbeđenje i kontrolu kvaliteta u De Heus Srbija.

Šta za tebe predstavlja uvođenje ISO 2200:2018 standarda u našu organizaciju?

Implementacija ISO 22000:2018 standarda i sertfikacija naša oba proizvodna pogona, odnosno fabrika u Šapcu i Ćupriji, predstavljala je za našu organizaciju, pa samim tim za mene i moj tim jedan od osnovnih ciljeva u prvom kvartalu 2022 godine. ISO 22000 kao integrisani sistem zahteva od organizacije jasno definisanje ciljeva, zatim njihovu merljivost i praćenje njihove realizacije. I to se ne odnosi samo na kvalitet hrane, već na celu organizaciju.

Standardizacija može da se definiše kao instrukcija koja na najbolji način opisuje kako da se nešto uradi.

Sa kakvim izazovima ste se susretali ti i tvoj tim prilikom implementacije, u smislu usklađivanja procesa i dokumentacije prema zahtevima standarda?

Implementacija sama po sebi predstavljala je izazov i zahtevala je dodatni napor, ali uz pomoć svojih saradnika, gde je učešće kolege Bogdana Maksimovića bilo naročito značajno, uspeli smo u svojoj nameri. Pravi izazovi nas tek očekuju u daljem unapređenju sistema kroz svakodnevne aktivnosti. I to je pravi izazov kako za mene, tako i za celu organizaciju koja posluje u dinamičnom okruženju.

Kakvu obavezu i odgovornost u daljem radu nosi De Heus kao imalac ovog sertifikata?

De Heus kao imalac ovog sertifikata preuzima obavezu da svojim partnerima garantuje njegovu primenu u svim sferama svog poslovanja. Primena se odnosi na upravljanje proizvodnim i drugim  procesima, pružanje usluge (isporuka proizvoda, na primer) ili nabavku materijala - standardi pokrivaju ogroman raspon aktivnosti.

Sa druge strane, nalazimo da je implementacija standarda samo potvrda naše želje da neprestano napredujemo i usavršavamo svoju poziciju.

Standardizacija može da se definiše kao instrukcija koja na najbolji način opisuje kako da se nešto uradi.

Đorđe German

Menadžer obezbeđenja i kontrole kvaliteta, De Heus Srbija