Direktan uvid u efikasnost obroka na farmi krava

09 april 2020
-
3 минута

Kako obroci moraju davati prinose, efikasnost obroka na mlečnoj farmi je od ključnog značaja. Efikasnost obroka izražava se u kilogramima mleka sa korekcijom masti i proteina (FPCM), koje  stado proizvodi na osnovu kilograma apsorbovane suve materije.

Sa ekonomskog aspekta, za farmu krava važno je da proizvodnja po kilogramu suve materije bude što veća. Pod pretpostavkom jednakih troškova, to povećava novčani prihod farme. Ekonomske kalkulacije koje uključuju procenu nove strategije uzgoja jasno pokazuju da je farmi lakše da ispuni svoje obaveze kada, pored bilo kakvog rasta broja krava, ostvaruje i veći nivo proizvodnje.

Poboljšana upotreba kabastih hraniva

Prinos po hektaru, dobar kvalitet i ukus kabastih hraniva nekoliko su važnih temelja za postizanje veće efikasnosti Ishrane. (Dodatna) vrednost kvalitetnog kabastog hraniva u velikoj meri određuje efikasnost obroka na mlečnoj farmi. To je zato što se više od 50 procenata ukupnog obroka sastoji od silaže. Procentualna količina kabaste hrane u mešalici za mešanje je još veća i samim tim je ključni odlučujući faktor za ukupan unos suve materije. Ukupna vrednost kabastih hraniva na farmi sa sto krava je veća od 100 000 € (Tabela 1).

Tabela 1. Vrednost kabastog hraniva na mlečnoj farmi sa 100 mlečnih krava i 60 mladih goveda

Poboljšanje efikasnosti ishrane započinje ograničenjima gubitaka koji nastaju pri siliranju, skladištenju i izuzimanju, a  to su sledeći gubici:

 • Gubici na terenu: 0 - 15%
 • Gubitak sočnosti pri nabijanju: 0 - 8%
 • Gubici fermentacijom : 4 - 10%
 • Zagrevanje i plesnivost : 0 - 40%

Ograničavanjem ovih gubitaka što je više moguće, više hranljivih sastojaka po kilogramu suve materije, ostavlja se kravi za održavanje života i proizvodnju mleka. De Heus sa FeedEkspert -om, svojim programom za kalkulaciju obroka, omogućava uvid u efikasnost hranjenja za svaki izračunat obroka. Uz to, program izračunava stvarnu efikasnost unosa hrane. To se vrši na osnovu trenutnih podataka za unet obrok umanjen za ostatke hrane, proizvedene kilograme mleka i koncentracije (Slika 1). Efikasnost obroka mlečnog stada trebalo bi da bude između 1,35 i 1,55. To znači da 1 kg suve materije u obroku može da proizvede između 1,35 do 1,55 kg mleka.

Faktori koji mogu uticati na izračunavanje efikasnosti obroka:

 • Osnovne pretpostavke za obračun: izračunavaju se prema situaciji u stvarnoj praksi
 • Procenat suve materije u silaži (homogena silaža)
 • Hrana za ostale životinje
 • Ostaci hrane (procenjeni na osnovu ponderisanja)
 • Mleko isporučeno otkupljivaču u odnosu na ukupno proizvedeno mleko

"Smanjenje gubitaka pri siliranju  i izuzimanju je prvi dobitak."

Rezultat efikasnosti obroka razlikuje se od farme do farme i zavisi od okolnosti. Sledeći faktori utiču na rezultat:

 • Procenat gubitaka nutritivne vrednosti pri siliranju
 • Nivo proizvodnje mleka u stadu
 • Kvalitet hraniva: hranjiva vrednost, unos hrane i ukus
 • Faza laktacije mlečnog stada
 • Poklapanje energije i proteina
 • Prosečna starost životinja u laktaciji

Sa poboljšanjem efikasnosti obroka sa 1,25 na 1,35, prosečna farma sa sto krava štedi približno 180 do 200 tona kabastih hraniva. Po prosečnoj tržišnoj ceni od 40 eura po toni, to iznosi 7 000 eura godišnje. Izračunavanje i praćenje efikasnosti obroka sa De Heusovim savetnikom za ishranu se isplati.


Slika 1 Kada poboljšate efikasnost ishrane, povećavate prihod, a troškovi ostaju isti