SinchroFOS: Od dobrog ka boljem

09 april 2020
-
2 минута

Veliki deo potreba za hranjivim materijama krava zadovoljava iz rumena. Zbog toga je fokus SFOS sistema na optimizaciji procesa koji se odvijaju unutar rumena. Fermentiracija organskih supstanci (SFOS) sastoje se od energije i proteina koji se tokom vremena sinhronizuju. Ova sinhronizacija omogućava kravi da optimalno koristi energiju i proteine.

Preporuke za balansiranje

Obračun kvaliteta obroka od suštinskog je značaja za davanje saveta koji su u skladu sa ciljevima farmera na farmi mlečnih goveda. Da biste mogli pravilno izvršiti proračun potreban je uvid u kvalitet hraniva. Svojstva hranjive vrednosti mogu se izračunati na osnovu koncentracija u sadržaju. Analize korišćene u tu svrhu redovno se prilagođavaju na osnovu saznanja dobijenih iz istraživanja. Pored analiza, mogu se menjati i nutritivne vrednosti  same sirovine. Na primer, kada se procesi sušenja i tostiranja u prehrambenoj industriji menjaju, to može uticati na karakteristike razgradnje i svarljivost  proteina i skroba. Zbog toga su svojstva uljane repice i soje postala sve sličnija tokom poslednjih nekoliko decenija. Pored toga, nove sirovine redovno postaju dostupne sektoru preživara. Često su to nusproizvodi iz prehrambene industrije koji iz perspektive održivosti pronalaze svoj put do hrane za životinje. Da biste mogli nastaviti sa pravljenjem kvalitetnog obroka važno je stalno ažurirati analize i procenjivati  sirovina. Zbog toga se ove provere rutinski obavljaju i po potrebi vrše prilagođavanja.

"Teorija i stvarna praksa teže zajedničkom rezultatu"

Ažuriranje

Prošle godine je De Heus još jednom kritički pregledao postupak vrednovanja stočne hrane, kao i pravila obračuna koja su korišćena u tu svrhu. U stvarnoj praksi prilično često smo nailazili na kabasta hraniva koje su se ponašale drugačije od onog što se očekivalo. Često su to bile silaže sa ekstremnim koncentracijama u sadržaju. Na primer, veoma vlažna ili veoma suva kukuruzna silaža ili travnata silaža sa velikom količinom organskih kiselina (mlečne i / ili sirćetne kiseline). Koristili smo najnovija literaturu za poboljšanje pravila obračuna i, naravno, to smo dodatno istražili na osnovu praktičnih istraživanja. Kao rezultat toga, čini se da možemo da poboljšamo svoje kalkulacije, na primer poboljšavanjem procene razlaganja skroba u kukuruznoj silaži i razgradnje šećera u travnatoj silaži. Proizvodi fermentacije koji nastaju tokom konzerviranja silaže kukuruza i trave su bolje ocenjeni, što omogućava bolju procenu konačnog hraniva. Na primer, teoretski se očekuje da silaža koja sadrži mnogo šećera sadrži veliku količin energije koja se brzo vari. Međutim, ako je silaža suva, tada  ta brzina u stvarnoj praksi nije baš takva. Zbog toga što nova pravila obračunavanja to uzimaju u obzir, teorija i stvarna praksa se približavaju. Ovo poboljšava predvidljivost obračuna obroka i omogućava specijalistima ishrane u De Heusu da pomognu farmeru da na još bolji način pripremi optimalni obrok na osnovu raspoloživih sirovina.

Rekalibracija pravila za izračunavanje rezultira daljom optimizacijom obroka

Uvođenjem novih pravila izračunavanja, sirovine se tačnije vrednuju. Po  novim pravilima izračunavanja, silaža trave u Tabeli 1 postaje bolje iskorišćenija  u pogledu fermentabilnih organskih supstanci (SFOS), energije rumena i kapaciteta za snabdevanje glukozom (GSC). Pošto se kvalitet bolje procenjuje, silaže  se  mnogo efikasnije  koriste.
 
                    Tabela 1. Analiza silažeSlika 1: Razlike u sinhronizaciji organskih supstanci (SFOS), energiji u rumenu i kapacitetu snabdevanja glukozom (GSC) između starih i novih pravila izračunavanja De Heusovog sistema procene stočne hrane za silažu prikazanih u Tabeli 1.

Iskustva u praksi

Johan Tekelenburg, koji zajedno sa suprugom Martje Edel vodi farmu krava muzara u Nijbroek-u u Holandiji, smatra da je izuzetno  važno biti svestan tačnih hranljivih vrednosti i ključnih podataka. "Želim da se mogu osloniti na svog savetnika. Zdravlje krava je u tom pogledu ključno. Otkad sam počeo da koristim hranu od De Heus-a, boja i konzistencija stajskog đubriva su vrlo stabilni. Probava se znatno poboljšala i mi imamo pozitivno iskustvo od prvog dana. "

"Silaža je osnova", kaže Mark Kesteloo, koji zajedno sa ocem ima farmu krava u Venhuizenu u provinciji Noord-Holland. Silaža iza štale čini osnovu za obroke koje krave dobijaju svakog dana. Mark je veoma pažljiv u svom radu i to je vidljivo i iz načina na koji seče i izuzima silažu. Redovno analizira obroke zajedno sa specijalistom za ishranu goveda Bartom Kistemakerom. „Zajedno sa Bartom često pregledam sastav obroka i njegov uticaj na rezultat. Kvalitet kabastog hraniva je daleko najvažniji element u obroku. U mogućnosti smo da fino podešavamo i prilagođavamo sirovine i visokokvalitetnu koncentrovanu hranu", kaže Mark. On nastavlja: ​​„Od Barta sam saznao da je De Heus poboljšao svoj sistem izračunavanja obroka i da je to učinilo da obroci budu preciznije određenih nutritivnih vrednosti. Tamo gde smo u prošlosti težili da radimo više na osnovu instinkta, danas se u potpunosti možemo osloniti na proračun. To je sasvim očigledno po tom pitanju. Hranjive vrednosti moje silaže su jasnije izložene i to omogućava još bolju procenu efekata bilo kakvih promena u obroku. Na primer, prošle godine je proizvodnja mleka porasla za skoro 750 kilograma po kravi, a efikasnost hranjenja tokom godine je oko 1,5 kilograma mleka po kilogramu hrane. " I Mark i njegov otac smatraju da je važno ići u korak sa vremenom. "Promena je konstanta", kaže Marius Kesteloo. "Tehnologija, razvoj i propisi se neprestano menjaju. Kao poljoprivredniku važno je pravilno razumeti ove promene i efikasno im se prilagođavati. To je jedini način da poljoprivrednik i dalje vodi farmu."