Otkup kukuruza roda 2019

16 septembar 2019
-
3 минута

Obaveštavamo individualne poljoprivredne proizvođače da će DE HEUS doo Šabac vršiti otkup merkantilnog kukuruza roda 2019. na otkupnom mestu br.1 u Šapcu, Agroindustrijska zona bbCena se može promeniti u u toku trajanja žetve u skladu sa promenama na tržištu, a objavljen cenovnik se ažurira na dnevnom nivou.

Uslovi otkupa kukuruza rod 2019. godine

Otkup će se vršiti na osnovu kvaliteta: Suvo zrno sa vlagom od 14%, lom 4%, defektna zrna 2% i primese 1%

Kukuruz je primljiv za otkup do:

  • 30% vlage
  • 3% primesa
  • 4% defekta
  • 8% loma

Kukuruz mora da bude zdrav, bez biljnih bolest, živih skladišnih insekata, pIesnivih i trulih zrna, bez stranog mirisa i ukusa, upotrebljiv za ljudsku ishranu i stočnu hranu. Afla toksin može biti maksimalno 20ppb, DON toksin može biti maksimalno 4000ppb po svakom isporučenom vozilu, ostali toksini, teški metali po Pravilniku DE HEUS doo.

  • Ako je sadržaj primesa iznad 1% vršiće se negativna bonifikacija u odnosu 1:1
  • Za svaki procenat defektnih zrna preko 2% odbija se procenat od primljene količine u odnosu 1:1
  • Za svaki procenat lomljenih zrna preko 4% odbija se procenat od primljene kolicine u odnosu 1:0,5
  • Nema pozitivne bonifikacije

Prijemnu kontrolu vrši interna laboratorija De Heus doo Šabac.

Cena za utvrđeni kvalitet merkntilnog kukuruza je tržišna i podložna je promenama u zavisnosti od tržišnih kretanja. Otkupne cene će biti vidno istaknute na otkupnom mestu.

Plaćanje se vrši u roku od 3 (tri) dana od trenutka predaje robe i potpisa otkupnog lista.

Poljoprivredni proizvođač potpisivanjem prijemnog lista izjavljuje da je upoznat sa uslovima otkupa merkantilnog kukuruza roda 2019. koje je otkupljivać objavio i iste neopozivo prihvata.

Prijemnu kontrolu radi interna laboratorija De Heus DOO Šabac

Cena za utvrđeni kvalitet merkntilnog kukuruza je tržišna i podložna je promenama u zavisnosti od tržišnih kretanja. Otkupne cene će biti vidno istaknute na otkupnom mestu.

Plaćanje se vrši u roku od 3 (tri) dana od trenutka predaje robe i potpisa otkupnog lista.

Poljoprivredni proizvodjac potpisivanjem prijemnog lista izjavljuje da je upoznat sa uslovima otkupa merkantilnog kukuruza roda 2019. koje je otkupljivac objavio i iste neopozivo prihvata.

Prijem i isplata biće mogući samo ako su dostavljena sledeća dokumenta:

- potvrda o aktivnom statusu gazdinstva za 2019. godinu
- fotokopija važeće lične karte, a lična karta sa čipom mora biti očitana
- fotokopija kartice namenskog tekućeg računa (obe strane)
- potvrda o prijemu robe uredno popunjena i potpisana
- za poljoprivredna gazdinstva koja su u sistemu PDV-a, neophodna je potvrda o izvršenom evidentiranju u sistem PDV-a

Napomena: Lica bez adekvatne dokumentacije ne mogu predati robu

Preduzece DE HEUS doo Šabac ne prima merkantilni kukuruz rod 2019. godine na uslužni lager.

Za bliže informacije možete kontaktirati Sektor nabavke .