Otkup soje roda 2019

17 septembar 2019
-
2 минута

Obavestavamo individualne poljoprivredne proizvođače da će preduzeće  DE HEUS doo Šabac  vršiti  otkup merkantilne soje roda 2019. na otkupnom mestu br.1 u Šapcu, Agroindustrijska zona bb

Uslovi otkupa merkantilne soje 2019:

DE HEUS doo vrši otkup merkantilne NON GMO soje roda 2019 koja je zdrava, zrela, svojstvenog izgleda, mirisa i ukusa, bez prisustva biljnih bolesti, naklijalih zrna, stranih mirisa. Toksini, pesticidi i teški metali moraju biti u skladu sa Pravilnikom o kvalitetu hrane za životinje i internim standardima preduzeća De Heus doo.

Merkantilna soja roda 2019 je primljiva za otkup po sledećim uslovima:

   - Vlaga max 18%

   - Ukupne primese max 10%

            
   Baza za obračun merkantilne soje jeVlaga 13% i primese 2%

Za svaki procenat vlage ispod 13% dodaje se procenat na otkupnu cenu u odnosu 1:1. Minimalna vlaga za obračun je 10%. (ispod navedenog procenta se ne obračunava bonifikacija) Za svaki procenat vlage preko 13% odbija se procenat na okupnu cenu u odnosu 1:1.

Za svaki procenat primesa preko 2% odbija se procenat na otkupnu cenu u odnosu 1:1. Za svaki procenat primesa ispod 2% dodaje se procenat na otkupnu cenu u odnosu 1:1. Minimalne primese  za obračun su 0.5% (ispod navedenog procenta se ne obračunava bonifikacija)   

Neophodna dokumentacija:

- potvrda o aktivnom statusu gazdinstva za 2019. godinu
- fotokopija važeće lične karte, a lična karta sa čipom mora biti očitana
- fotokopija kartice namenskog tekućeg računa (obe strane)
- potvrda o prijemu robe uredno popunjena i potpisana
- za poljoprivredna gazdinstva koja su u sistemu PDV-a, neophodna je potvrda o izvršenom evidentiranju u sistem PDV-a

Napomena: Lica bez adekvatne dokumentacije ne mogu predati robu

Cena za utvrđeni kvalitet je tržišna i podložna je promenama u zavisnosti od tržišnih kretanja. Otkupna cena će biti vidno istaknuta na otkupnom mestu. Isplata proizvođačima se vrši tri dana od predaje merkantilne soje i potpisa otkupnog lista. 

De Heus doo zadrzava pravo promene gore navedenih uslova u toku same žetve, sto će biti vidno objavljeno na otkupnom mestu.

Prijemnu kontrolu radi interna laboratorija De Heus doo Šabac.

Poljoprivredni proizvođač potpisivanjem prijemnog lista izjavljuje da je upoznat sa uslovima otkupa merkantilne soje roda 2019. koje je otkupljivač objavio i iste neopozivo prihvata.

Za bliže informacije možete kontaktirati Sektor nabavke .