Nekoliko saveta za ublažavanje efekata letnje vrućine kod mlečnih grla

12 april 2018
-
3 минута

U letnjim mesecima kod visoko produktivnih grla, krava i ovaca, konzumacija hrane se smanjuje, a samim tim i količina mleka pada. Zato im je neophodno obezbediti što kvalitetnija hraniva sa dostupnom količinom kvalitetne vode ( ad libidum ), kako bi se taj stres umanjio i time poboljšali uslovi za bolju produktivnost i finansijsku dobit.

U toku letnjih vrućina, kada govorimo o ishrani krava i ovaca,  veliku pažnju treba posvetiti kabastim hranivima koja utiču 60% u odnosu na ukupan obrok. Kabasta hraniva treba da budu kvalitetna ( energetski, proteinski…), bez mikotoksina i bakterioliški ispravna, jer kao takva mogu znatno da  utiču na zdravstveni status grla.

Što se tiče koncentrovanih hraniva, količina koncentrata u punom obroku treba da učestvuje 40%, a ukoliko se ovaj procenat poveća, tj. ako obrok nije izbalansiran možemo očekivati pojavu acidoze u buragu, koja dovodi do povećanja mlečne kiseline i drugih metaboličkih oboljenja.

Pored ishrane koja treba da bude izbalansirana i dostupna grlima, nephodno je obezbediti i ambijentalne uslove.

Tokom toplog letnjeg vremena, proizvodnja mleka može da se smanji i do 50%, a reproduktivna sposobnost grla je takođe smanjena. Neki podaci pokazuju da samo 10-20% grla ostaje steona u letnjim uslovima ( misli se na visoke temperature ). Zato  se savetuje da se veća pažnja posveti ambijentalnim uslovima i omogući da grla konzumiraju hranu, kako bi ovaj procenat steonosti bio veći. Optimalna temperatura za visoko produktivna grla iznosi od 18 do -5 stepeni Celzijusa, vlažnost vazduha 60-75%.

Znaci toplotnog stresa kod životinja se manifestuju na sledeći nači:

 • smanjen unos hrane
 • povećan unos vode
 • grla se grupišu ( najčešće kod pojilica ) – Slobodan sistem
 • ubrzano disanje, isplažen jezik
 • smanjena količina mleka
 • pojava subkliničke acidoze i drugih metaboličkih oboljenja
 • smanjena reprodukcija
 • kvalitet mleka se menja ( pad masti, proteina…)
 • uginuće

Šta treba uraditi da se ublaži toplotni stres:

 • obezbediti grlima provetrene prostorije u kojima borave
 • izbalansirati obrok da konzumacija bude dobra
 • obezbediti grlima higijenski ispravnu vodu ( po volji )
 • ne puštati grla na ispašu u popodnevnim satima ukoliko nema zaklona i dostupne vode
 • orošavanje grla ( voditi računa o vlažnosti vazduha )
 • hlađenje krovnih površina
 • pojačana ventilacija u štali ( utiče na brže stujanje vazduha )

Visoko produktivna grla pokazuju veće znakove toplotnog stresa nego nisko produktivne, a razlog tome jeste veća konzumacija hrane i više proizvodne energije koja je potrebna za proizvodnju mleka. Poželjno je u štali imati uređaj za merenje temperature i vlažnosti vazduha, na taj način bićete upućeni i znati realnu situaciju i naravno odreagovati na vreme.Preuznite De Heus aplikaciju